Zarząd
Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej  we Włocławku
na podstawie działu IV pkt 22 statutu Stowarzyszenia
zwołuje:

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze CNiB

na które zaprasza
w dniu 27 czerwca 2018r. (środa)
o godzinie 16:00 (w pierwszym terminie)
o godzinie 16:15 (w drugim terminie)

do Sali Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej przy Placu Wolności 1 we Włocławku (parter)

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie zaproszonych gości i  członków CNiB
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
3. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności CNiB za rok 2017
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
8. Dyskusja
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności CNiB za rok 2017 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2017
11. Przedstawienie planu działalności CNiB na rok 2018 i planu budżetu CNiB na rok 2018
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności CNiB na rok 2018 i planu budżetu CNiB na rok 2018
13. Wolne wnioski
14. Podjęcie uchwał i wniosków
15. Zamknięcie obrad